با

محمد ناصحی

سخن بزرگان

//
امکان درج نظر وجود ندارد
افراد سست اراده همیشه منتظر معجزه ها و رویدادهای شگفت انگیزند اما افراد قوی ، خود آفریننده معجزه ها و رویدادهای شگفت...
ادامه مطلب